foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


www.soemsai.go.th
soemsai@hotmail.com
เทศบาลตำบลเสริมซ้าย

soemsai

MUNICIPALITY

เมนูหลัก

 
  » ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.ทต.เสริมซ้าย
  » ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  » การเรียกประชุมสภาวิสามัญ สมัย ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์
  »ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565
   » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง  ขยายเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง รับโอนพนักงาน  ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาฯ บนทางสาธารณะ
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy)
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง รายงานการรับ -จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  » รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้ายเรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพนักงาน ทต.เสริมซ้าย
  » แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 และรายงานแบบสำรวจการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล
  » ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล
  » ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
  » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
  » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 
  » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 14/2564 
  » แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
  » แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564
  » แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 13/2564  
  » รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องรับสมัครและเลิือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 12/2564  
  » กำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564   การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  » ประกาศ เปิดสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลเสริมซ้าย ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) 
  »ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 11/2564  
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 10/2564    
  » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ แทนนายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย
  » บันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเสริมซ้าย วันที่ 10มิถุนายน 2564
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 256 -2566) ของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
   »ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ครั้งที่ 2/2564 
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ครั้งที่ 9/2564  
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564  
  » รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563  
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี พ.ศ 2564 
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 
  » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 8/2564  
 » ประโยชน์การปลูกต้นไม้มีค่า 58 ชนิด  
 » ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสริมซ้าย 2564  
 » ขั้นตอนการชำระภาษี
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6/2564
 » ประกาศ เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 7/2564
 » ประกาศ เรื่อง ขอรายงานผลของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 ก.ย 2563
 » เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 » คำสั่งเทศบาลตำบลเสริมซ้าย  เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 » ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อ่านต่อ
 » บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 อ่านต่อ
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่องการประเมินทุนทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2563
 » ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
 » ประกาศเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 » ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสริมซ้าย เรื่อง ตลาด
 » ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
 » ประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
 » ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป
 » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรับการประเมินสมรรถนะ
 » ประชาสัมพันธ์รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสริมซ้าย
 » ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
 
แผน 5 ปี
 

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเสริมซ้าย

จำนวนผู้เข้าชม

562019
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
114
605
560158
1711
4837
562019

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-10 14:48

กรมส่งเสริม

ข่าวสาร


Copyright © 2022 ทต.เสริมซ้าย Rights Reserved.